2015. évi kötelező ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Tiszadada Önkormányzata 2015. február 1. napjától 2015. április 30. napjáig terjedő időszakban végzi az eb összeírást.

Jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket magán állatorvosnál megjelöltetni.

Az eb összeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az eb összeíráshoz összeállított „Eb összeíró adatlap” beszerzése az eb tulajdonosok / eb tartók kötelessége.

Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:

  • Tiszadada Önkormányzat Hivatal Ügyfélszolgálatán (4455 Tiszadada Kossuth tér 1.).
  • Tiszadada Község honlapjáról a Letölthető dokumentumok menüpontból

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Kérem, hogy az „Eb összeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az eb összeírási időszak végéig, legkésőbb 2015. április 30. napjáig visszajuttatni személyesen vagy postai úton Tiszadada Polgármesteri Hivatal (4455 Tiszadada Kossuth tér 1.) részére.

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az eb összeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom az eb tulajdonosok/ eb tartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000,- forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más eb tartartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető lesz a Tiszadadai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Pucsok Csabáné

megbízott jegyző

Magyar Falu Program logó

Oldal látogatottsága

015152
Users Last 7 days : 109
Total views : 30822