Elektronikus építési napló általános ismertető

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerint az építési naplót a 2013. október 1-je után induló építőipari kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni. A 2013. október 1. előtt megkezdett kivitelezések esetében az építési napló vezetését papír alapon is be lehet fejezni.
Az elektronikus építési napló bevezetésével az építési napló fogalma és tartalma, vezetésének főbb szabályai nem változnak. Az elektronikus építési napló a www.e-epites.hu portálon, abban az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) ablakon keresztül elérhető internetes alkalmazás.
Az építési napló a vezetésére vagy bejegyzésre kötelezettek számára, ügyfélkapus regisztráció után bárhonnan, a nap bármely szakában elérhető.
Egy beruházáshoz egy e-építési napló tartozik, függetlenül a beruházás nagyságától, a beruházás kapcsán megkötött építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló szerződések számától. Az e-építési napló rögzíti a szerződés szerinti építőipari kivitelezés tárgyát, az építési-szerelési munkák adatait, az építési munka menetét, megfelelőségét, a teljesítési igazolásokat és a kapcsolódó dokumentumokat.
„Az e-építési naplót készenlétbe kell helyezni a megnyitás előtt. Ez az építtető feladata, aki ezzel megbízhat, felhatalmazhat más személyt is, pl. az építési műszaki ellenőrt. Az e-építési napló készenlétbe helyezése az építtető (vagy megbízottja / meghatalmazottja) kezdeményezésére elektronikus úton történik a Lechner Lajos Tudásközpontnál (LLTK). Az e-napló készenlétbe helyezés folyamatát, a Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzata tartalmazza (Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzata).”
A kérelem tartalmazza – engedély köteles munkák esetén – az építési engedély számát.
A kérelem mellékletei:
  • szükség szerint képviseleti meghatalmazás, megbízás
  • cég esetén adószám
Az e-építési napló több részből áll. Az e-építési napló készenlétbe helyezését követően több – az e-építési napló részeként – fő- és alnaplót is lehet nyitni, a fő- és alvállalkozók számától függően. Az e-építési napló akkor minősül megnyitottnak, ha az első főnaplót megnyitották. A főnapló megnyitásával egyidejűleg – a tulajdonos hozzájárulásával – az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti építési területátadás is megtörténik.
A fővállalkozó az alvállalkozó(k) építési napló vezetését(eit) átvállalhatja. Minden vállalkozó csak a saját naplórészébe jegyezhet be, illetve a vele szerződéses viszonyban lévő vállalkozók naplórészeit láthatja.
A szerződésszerű teljesítést a teljesítésigazolási napló tartalmazza és igazolja, ez képezi az alapját pl. a jogviták rendezésének, vagy a használatbavételi engedélyezést megelőző építési terület visszaadásának is.
Hálózati lefedettség hiányában, illetve egyéb (műszaki) probléma fennállása esetén offline (internet kapcsolat nélküli) naplóvezetés is lehetséges. Az így készült bejegyzéseket maximum 3 naponként fel kell tölteni az elektronikus alkalmazásba.
Az e-építési napló mindaddig készenlétbe helyezett állapotban van, amíg meg nem nyitják.
Az e-építési napló megnyílik, ha az első főnaplót megnyitják. Az e-építési napló megnyitásával a készenléti állapota megszűnik, mert megnyitott állapotba került. Az e-napló mindaddig megnyitott állapotban van, amíg az utolsó naplórészt is le nem zárták és a beruházás a használatbavételi engedélyezéssel, vagy egyéb módon teljesen be nem fejeződött, és a legutolsó terület visszaadási aktus is le nem zárult.
A lezárt elektronikus építési naplók elektronikus formában kerülnek megőrzésre. Az archiválás központi tárhelyen történik. Szükség esetén a napló nyomtatását is könnyen meg lehet oldani.
A lehető leggördülékenyebb átállás érdekében 2013 augusztusától az építész, a mérnöki és az ipari, kereskedelmi kamarák szervezésében az egész ország területén tájékoztatási és oktatási program indul. Elméleti és gyakorlati kurzusok kerülnek megszervezésre, illetve a www.e-epites.hu portálon augusztustól ingyenesen elérhető oktatási segédletek lehetőséget nyújtanak az önképzésre.
Az elektronikus építési napló alkalmazásával kapcsolatos kurzusokról a www.e-epites.hu portálon, illetve a területi építész-, mérnök- és iparkamaráknál lehet érdeklődni.
Magyar Falu Program logó

Oldal látogatottsága

015154
Users Last 7 days : 111
Total views : 30828