TOP 2.1.3-15-SB1-2016-00006 „Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója”

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Tiszadada Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra, mely a települési önkormányzatok számára, a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, környezeti káresemények megelőzése érdekében került kiírásra.
A TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006 azonosítószámmal, „Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója” címmel nyilvántartott támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának vezetője 2017. május 3. napján 81 093 301 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg, melyhez a 100 %-os támogatási intenzitásnak köszönhetően az Önkormányzatnak nem szükséges saját erővel hozzájárulnia. A támogatási szerződés 2017. június 15. napján hatályba lépett.

A beruházás célja Tiszadada községben a Nagy utcában és Vízmű utcában, valamint a Hősök terén a belvíz által veszélyeztetett területeken az üzemeltetési engedéllyel rendelkező belvízelvezető árkok, csatornák rekonstrukciója, eredeti állapotuk helyreállítása. Az Önkormányzat a beavatkozással érintett belvízelvezető burkolt árkokra vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A megrongálódott, töredezett feliszapolódott burkolt árkok, műtárgyak eredeti állapotra történő helyreállítása, átépítése során a már meglévő nyomvonalon egy felújított, fő funkciójuknak megfelelő csapadékvíz elvezető árkokat kap a település. A rekonstrukcióval érintett csatornaszakaszok belvizei a vízjogi engedélyben megnevezett I. és IV. vízgyűjtő területeit érintik.

A fejlesztést az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg. A projekt átfogó célja, a település belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. Specifikus célja pedig a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
Továbbá a fejlesztés hozzájárul Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Programja 2. prioritásának – Hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése – teljesítéséhez. Ennek keretében az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása történik meg. Hozzájárul továbbá a 8. prioritáshoz, az „Élhető vidéki térségek megteremtéséhez. A környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatásához”.

A projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást adunk.

A kedvezményezett neve és elérhetősége: Tiszadada Község Önkormányzata

4455 Tiszadada Kossuth tér 1.

Tel: 42/240-537

Tájékoztatás projekt előrehaladásáról

Tiszadada Község Önkormányzata TOP-2.3.1-15-SB1-2016-00006 kódszámú projektjének közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult nyertes ajánlattevő – K.F.ZS Kft.- kihirdetésével. Fentiek alapján a vállalkozási szerződés megkötésre került 2017. október 31.

A projekt 4. mérföldkövében vállalt feladatként megvalósult a kivitelezési munkálatok esetében az 50 %-os készültségi szint 2018. május 10. napján.

A kivitelezés egyidőben folyt a Vízmű és Nagy úton a tervezett bontási munkálatokkal, az átereszek és a meglévő burkolt árkok töredezett burkolatainak bontásával. Ezt követően a tükör kialakítása történt meg, valamint az új mederburkolatok és csőátereszek beépítése.

A készültségi szint eléréshez az alábbi munkafolyamatok voltak szükségesek: földkiemelés, törmelékre bontás, szállítás, földteregetés, ágyazatkészítés, új elemek beépítése, csővezeték beépítése, támfal építése, rézsű képzés, tömörítés.

A projekt 6. mérföldkövében vállalt feladatként megvalósult a kivitelezési munkálatok esetében a 100 %-os készültségi szint 2018. június 22. napján.

A kivitelezési tervdokumentáció szerint elkészültek a rekonstrukciós munkák. A felújított csatornahálózat az Önkormányzat részére üzemeltetésre átadásra került.

 

Eljárást megindító felhívás

pdf128Tiszadada Nagy és Vízmű utcákban meglévő csapadékvízelvezető csatorna rekontrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás

Közbeszerzési dokumentumok

pdf128Tiszadada Nagy és Vízmű utcákban meglévő csapadékvízelvezető csatorna rekontrukciója” közbeszerzési dokumentumok

pdf128Bontási jegyzőkönyv

Magyar Falu Program logó

Oldal látogatottsága

015154
Users Last 7 days : 111
Total views : 30826