Holló László Általános Iskola

A század elején a községben két felekezeti iskola működött.

Egy tanulócsoportot pedig a községhez tartozó Kálvinháza tanyán képeztek. A református iskola három, a katolikus pedig két tanteremből állt. A húszas évek elején még nádtetős volt az iskola. A Kálvinháza tanya és iskolája a 70-es évek közepén szűnt meg.

1938-39-ben épült a reformátusok iskolája – a „tornyos” -, amely 1996 júniusáig szolgált iskolaként, kezdetben három, később öt tanteremmel.

A központi iskola / 6 tantermes / az 1960-as évek elején épült fel, néhány év múlva tornateremmel bővült.

1996-ban az így kibővült épület még 6 korszerű, szertárral ellátott tanteremmel gazdagodott. Ez az épület helyet ad az osztálytermeken kívül a kettősfunkciójú könyvtárnak, olvasóteremnek és számítógépes teremnek is.

2002.augusztusában felvettük Holló László nevét.

Holló László a XX. század egyik legnagyobb festője, nem községünk szülötte, nyolc nyáron át alkotott községünkben, s megörökítette a dadai tájat és embereket.

A Tiszadadán töltött nyarak emlékképei, falu – és utcarészletei, tiszta keveretlen színe legfőbb jellemzői lettek érett expresszionista stílusának.

Holló László képes volt rá, hogy a földdel és a földért küzdő ember problémáit művészete erejével egyetemes emberi kérdésekké tegye.

Tiszadada az ő személye révén került be a művészettörténetbe, s iskolánk méltón ápolja emlékét.

Minden tanévben a festő születésnapja köré szerveződik a Névadó Hete programsorozat, ahol a környező iskolák tanulóival együtt versenyeznek diákjaink. (Prózamondó verseny, körzeti rajzverseny).

Intézményünkben jelenleg 208 diák tanul.

A nevelő-oktató munkát 18 főállású és egy áttanító pedagógussal végeztük a félév során. Testnevelőnk határozott idejű kinevezéssel dolgozik.(2015.08.31-ig)

Óraadóként novemberig dolgozott az intézményben angol nyelvtanár. Február 2-tól határozott időre kinevezett új nyelvtanárunk van.

Technikai dolgozóink száma nem változott: három fő takarító és két fő karbantartó dolgozik az iskolában.(Továbbra is betöltetlen egy takarító állás)

A pedagógusok munkáját közvetlenül segíti az iskolatitkár és a pedagógiai asszisztens.

Munkaközösségek

Intézményünkben három munkaközösség működik:

  • alsó tagozatos munkaközösség (Mkvezető: Mizser Zsoltné)

  • felső tagozatos munkaközösség (Mkvezető: Kovács Péterné)

  • napközis munkaközösség (Mkvezető: Karafa Sándor)

Névadó hete - körzeti rajzverseny (alsó tagozatosok) Kézműves szakköröseink félévi kiállítása

Tanórán kívüli tevékenységek

Tehetséggondozás

Cél: Az egyéni képesség minél jobb kibontakoztatása,a tanulói személyiség fejlesztése.

Feladat: Az átlag feletti és speciális képességû gyermekek felismerése.

A tehetséggondozás szinterei: szakkörök, (tánc, nyelvi, zene, rajz, hangszeres zene stb.)

– énekkar

– kémia szakkör

– német szakkör

– kézműves szakkör

Tanulóink a Tájházzal közösen szervezett Márton napi forgatagban Tanulóink és pedagógusaink színvonalas községi rendezvényeken lépnek fel

Tehetséges tanulóinkat különböző tanulmányi versenyekre vittük és felkészítésüket a szaktanárok, tanítók végezték. Részt veszünk a környező iskolák által szervezett levelezős versenyeken is.

A tehetség gondozása terén lehetőséget biztosít az intézmény különböző művészeti képzéseknek is, melyeket külsős tanárok tartanak:

Hankó László Zeneiskola: furulya, trombita,zongora,szolfézs

Bíborka Művészeti iskola: tánc (néptánc)

Nyíri Művészeti Iskola: tánc (majorett)

Felzárkóztatás

  • A tanévet 6 SNI tanulóval kezdtük meg.

  • 3 fő BTM-s tanulónk van

Felzárkóztató foglalkozásokat 1-8. évfolyamon szervezünk magyar és matematika tantárgyakból. Ezen kívül természetismeretből 5-6. évfolyamon, kémiából 7.évfolyamon, földrajzból 7-8. évfolyamon.

Iskolánk vendége volt a világjáró Hídvégi-Üstös Pál Fenyőünnepünkön jutalmaztuk jól teljesítő tanulóinkat

Napközi és tanulószoba

Iskolánkban 2., 3., 4. évfolyamon és felső tagozaton működik napközis csoport.

A tanulók létszáma változó. A szeptemberi indulás óta volt csekély mértékű lemorzsolódás. Ezek elsősorban a magatartási problémák miatt eltanácsolt tanulók voltak.

2.osztály létszám: 22 fő vezeti:Ferencz Lászlóné tanítónő

3.osztály létszám: 19 fő vezeti: Stumpf Zoltán tanító

4.osztály létszám: 20 fő vezeti: Puskás Mónika tanárnő

Felső tagozat: létszám: 27 fő vezeti:Karafa Sándor tanár mkv.

Egy tanulószobai csoport is működik a felső tagozaton

Létszám: 26 fő vezeti: Kovácsné Botrágyi Mónika

Tanulóinknak lehetőségük vallási hovatartozásuknak megfelelően hittan foglalkozásokra járni.